Koninklijk Atheneum

Centrum Oostende

De eerste schooldag

De leerlingen worden op vrijdag 1 september 2017 op school verwacht:

Eerste graad:           de leerlingen van het 1e jaar om 8.25 u.
                                        de leerlingen van het 2e jaar om 9.15 u.

Tweede graad:         alle leerlingen om 8.25 u

Derde graad:            alle leerlingen om 9.15 u

 

Dagindeling

Voor alle leerlingen

Voormiddag

 

Namiddag

1e uur

 08.25u.

 09.15u.

 

5e uur

 13.10u.

 14.00u.

2e uur

 09.15u.

 10.05u.

 

6e uur

 14.00u.

 14.50u.

 

PAUZE

 

 

 

PAUZE

 

3e uur

 10.20u.

 11.10u.

 

7e uur

 15.05u.

 15.55u.

4e uur

 11.10u.

 12.00u.

 

8e  uur

 15.55u.

 16.45u.

 

In de eerste graad vindt het 8e lesuur enkel op dinsdag plaats.

In de tweede en derde graad kan er op woensdagvoormiddag afhankelijk van het lessenrooster een 5e lesuur ingericht worden van 12.00 u tot 12.50 u.

 

Middagpauze

De leerlingen kunnen ‘s middag op school blijven eten. Er is keuze tussen een warme maaltijd, een belegd broodje (enkel voor leerlingen eerste graad), soep of een zelf meegebracht lunchpakket. De ouders beslissen (schriftelijke verklaring) bij de start van het schooljaar of hun kind de school al dan niet onder de middag mag verlaten.

Bij afwezigheid

Gelieve bij afwezigheid van uw zoon/dochter steeds de school te verwittigen op het nummer 059 70 75 38 (eerste graad) of 059 70 16 92 (tweede & derde graad).
Wettigingen van afwezigheid moeten ten laatste bij terugkomst op school binnengebracht worden.

Evaluaties

Dagelijks werk
oorheen het schooljaar worden de leervorderingen en –attitudes van de leerlingen geëvalueerd.  Dit wordt drie keer per schooljaar in een rapport aan de ouders bekend gemaakt. De periodes zijn vastgelegd in de schoolkalender (zie schoolreglement).

Examens
Tweemaal per schooljaar (in december en in juni) worden er examens afgenomen (schriftelijke en/of mondelinge proeven). Hier wordt gepeild naar de verworven kennis en het kunnen toepassen ervan. De resultaten worden eveneens via het rapport meegedeeld aan de ouders.

Schoolverzekering

De leerlingen zijn verzekerd bij ETHIAS. Deze verzekering dekt alle medische kosten die het gevolg zijn van ongevallen op school en op weg van en naar de school. De leerlingen zijn ook verzekerd tegen ongevallen tijdens activiteiten extra muros die door de school worden georganiseerd.

Schoolkosten

Schoolkosten worden door de ouders betaald via overschrijving, tweemaal per jaar (september en januari). Een gedetailleerde weergave van de kosten kunt u terug vinden in het schoolreglement.

Boeken

Voor het aanschaffen van de leerwerkboeken doen we een beroep op de online service van de ndaard Boekhandel. Bijkomende informatie volgt in een afzonderlijk bericht hierover.

Er is op school tevens een uitleendienst voor het huren van handboeken.

Studietoelagen en onderwijscheques

Het toekennen van een studietoelage of het recht op onderwijscheques is afhankelijk van het belastbaar inkomen van het gezin. Aanvraagformulieren en praktische inlichtingen kunt u op het secretariaat krijgen bij inschrijving of bij aanvang van het schooljaar.

Oud-leerlingenbond

De vereniging van oud-leerlingen en vrienden van Atheneum Centrum steunt de werking van de school en behartigt de belangen van de leerlingen. Ze financiert allerhande acties en didactisch materiaal voor de school.